Nastavni plan i program na Bosanskom jeziku

REDOVNA  NASTAVA  –  sedmični  fond časova

NASTAVNI PREDMET

I

II

III

IV

1. Bosanski jezik i književnost

4

4

4

4

2. Prvi strani jezik (E)

3

3

3

3

3. Drugi strani jezik (Nj, F, A)

2

2

2

2

4. Latinski jezik

2

2

 –

5. Matematika

4

4

4

3

6. Fizika

2

2

2

2

7. Hemija

2

2

2

2

8. Biologija

2

2

2

2

9. Informatika

2

1

10. Historija

2

2

2

2

11. Geografija

2

2

2

2

12. Filozofija

2

13. Psihologija

1

14. Logika

1

15. Sociologija

2

16. Demokratija i ljudska prava

2

18. Likovna kultura

1

1

 –

19. Muzička kultura

2

 –

20. Tjel. i zdra. odgoj

2

2

2

2

21. Vjeronauka

1

1

1

1

SVEGA

31

32

32

27

Leave a Reply