Historijat/Povijest škole

 

Gimnazija u Mostaru osnovana je 1893. godine i počela je s radom na Luci. Tu je radila do 1898. godine kada je izgrađeno jedno krilo današnje zgrade, a 1902. godine dograđeno je i drugo krilo i time je zgrada dobila sadašnji izgled. Kroz dugi niz godina nekoliko puta je zatvarana zbog čega se nastava odvijala u prekidima. Poslije ovoga rata učenici i profesori, koji su radili po NPP na hrvatskom jeziku, a u okviru škole fra Dominika Mandića, vratili su se u obnovljeno prizemlje zgrade u novembru/studenom 1999. godine.Na osnovi Odluke Općinskog vijeća Gradske općine Mostar – Stari Grad broj: 01-02-699/03 od 22.08.2003. godine i broj: 01-02-699-01/03 od 29.08.2003. godine, Odluke Općinskog vijeća Gradske općine Mostar – Jugozapad broj: OV-01-316/03 od 28.08.2003. godine i saglasnosti/ suglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-40-1203/03 od 29.08.2003. godine, došlo je do spajanja Javne ustanove Prve gimnazije Mostar i Gimnazije fra. Dominika Mandića u Gimnaziju Mostar u Mostaru, kao prve administrativno ujedinjene škole na području HNK-a.Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara broj: 01-02-233/04 od 24.06.2004. godine preuzeta su osnivačka prava, dužnosti i obaveze/obveze nad Školom, čiji su osnivači gradske općine Grada Mostara.

Škola je upisana u sudski registar Kantonalnog suda u Mostaru, Rješenjem broj: Tt-613/03 od 27. 02.2004. godine. Škola je, također, upisana u registar srednjih škola kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod brojem 06 na strani 3 (Sl. novine broj 4/04 od 08.06.2004. godine).

Gimnazija obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja kojim se nakon završetka osnovnog školovanja omogućuje stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na osnovi nastavnih planova i programa koji pored odgojno – obrazovnih vrijednosti osiguravaju i poštivanje historijskih/povijesnih, jezičnih, kulturnih, vjerskih i drugih posebnosti konstitutivnih naroda.

Gimnazija realizira nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, čijim se završavanjem stiče/stječe srednja školska sprema.

Sva odjeljenja u Školi su odjeljenja općeg smjera gimnazije. Nastava se izvodi prema dva nastavna plana i programa – na bosanskom i na hrvatskom jeziku.

Broj i sastav stručnih školskih vijeća odgovara broju nastavnih programa koji se primjenjuju u organiziranju nastave.

Škola pored ravnatelja/direktora, zamjenika ravnatelja/direktora, pedagoga, bibliotekara/knjižničara, Školski odbor, sekretarijat,/tajništvo, Nastavnička vijeća u skladu sa NPP-a, zajedničko Nastavničko vijeće, te zajedničko Vijeće učenika i Vijeće roditelja.

Vođenje školske administracije organizira se na način koji osigurava ravnopravnost jezika, pisma, akata, školskih isprava i školskih programa.Donacijom japanske vlade opremljen je kabinet informatike modernom opremom, na radost naših učenika i profesora. Ove školske 2008/2009.godine u Gimnaziju Mostar upisano je 650 učenika.

U Godišnjem planu i programu rada Škole predviđene su aktivnosti Škole i njihovu realizaciju prati ravnateljica Škole, njezin zamjenik, te Nastavničko vijeće.

Na IBO – programu školske 2008/2009.godine Upisano je 200 učenika.

Uz profesore iz inostranstva/inozemstva, nastavu izvode profesori koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, a najviše ih je iz Gimnazije Mostar. Namjera je da nakon obuke i stečenog iskustva, ti profesori, kroz 2 – 3 godine preuzmu većinu nastavnih aktivnosti UWC u Mostaru.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a ocjenjivanje učenika je eksterno. Nakon završenog školovanja učenici će dobiti međunarodno priznatu diplomu, s kojom će se bez nostrifikacije moći upisati na fakultete u cijelom svijetu.

Na naše zadovoljstvo, možemo kazati, da je Škola u potpunosti obnovljena, kako unutarnji tako i vanjski prostor,zahvaljujući donacijama španjolske i njemačke vlade  i krediitu Razvojne banke Vijeća Europe.Škola je opremljena modernom opremom i nastavnim učilima. Nastava je kabinetski organizirana u dvije smjene.

U prvoj smjeni nastavu pohađaju učenici trećeg i četvrtog razreda a u drugoj smjeni nastavu pohađaju učenici prvog i drugog razreda.

Prva smjena s radom  počinje  u 7,30 a druga u 13,35 sati. Nastava završava u 19,30 sati.

 

 

Leave a Reply